Barion Pixel
+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő


Információk az adatkezelőről


Adatkezelő neve: Nagy Sándor egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Levelezési cím, panaszkezelés: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 7. IV/2.
E-mail elérhetősége: ajandeksuti@gmail.com
Telefonszám: +3620/251-4400
Weboldal: http://www.moncsimeglepi.hu

I. A Tájékoztató célja és hatálya


1./ Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy
meghatározza Nagy Sándor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által vezetett
nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között
személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit
megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Egyebekben jelen Tájékoztató
tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának
bemutatására.


2./ Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását. Az Adatkezelővel való
kapcsolatfelvétel, illetve az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének előfeltétele jelen
Tájékoztató elfogadása.
Az egyéni vállalkozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy
partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
rendelete által előírt módon kezelje.


3./ A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a vállalkozóra, valamint azon
természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés
érinti.


A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó weboldalán folytatott tevékenysége során
felmerülő összes adatkezelésre.
Nagy Sándor egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi
irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó weboldalán.


4./ Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa. Ez
esetben Adatkezelő vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi.

5./ Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan
ideig hatályos.


II. Az adatkezelő adatai:


1./ Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Adatkezelő neve: Nagy Sándor egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely, panaszkezelés: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 7. IV/2.
Adószám: 67838259-1-42
Nyilvántartási szám: 50834521
E-mail elérhetősége: ajandeksuti@gmail.com
Telefonszám: +3620/251-4400
Weboldal: http://www.moncsimeglepi.hu


III. Fontosabb fogalom meghatározások:


Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség,
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.


IV. Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál:


A személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül
sor:


1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét a vállalkozó a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak
olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap
feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a
vállalkozó megfelelő másik jogalapot tud igazolni.
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással
létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség
esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló
magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a
személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos
bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az
érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást
kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van
személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges. A vállalkozó a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése,
teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.


V. Az egyéni vállalkozóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók:
Ha az adatkezelést a vállalkozó nevében más végzi, a vállalkozó kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
Az egyéni vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan
adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR
rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó
nyilatkozatai rendelkezésére állnak.


1./ A webes tárhelyet biztosítja:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: 06 70 933 43 04
E-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.
A személyes adatok megismerésére nem jogosult.


A tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://viltor.hu/ezkes/feltolt/altalanos/dokumentum/aszf.pdf


2./ Adatfeldolgozók adatai
Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső adatfeldolgozókat vesz igénybe.
a.) E-mailek fogadása és küldése: Google Inc., Mountain View, California, USA
▪ Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:
https://policies.google.com/privacy
▪ Az adatfeldolgozó a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való
hozzáférés érdekében kerül igénybe vételre.
b.) Közösségi oldalakon (Facebook és Instagram) való megjelenés és
kommunikáció: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
▪ Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
▪ https://help.instagram.com/519522125107875
▪ Az adatfeldolgozó az adatközlő nevéhez, kommentjéhez és egy egyéb
reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül
történő üzenetküldés érdekében kerül sor.


3./ Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az adatközlőket, hogy az általa üzemeltetett
weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és
külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók
követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.
Az úgynevezett cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve
a böngészőjében eleve megtilthatja az alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől
függően, de általában a Beállítások / Adatvédelem menüpont alatt érhetők el.

A weboldalon az alábbi alapvető Cookie-kat különböztetjük meg:
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről.


Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:


Webböngésző cookie-k:


A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és
törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden
alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más
eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző
„help” funkciójában.
Ha az érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat,
hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.
Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
Az egyéni vállalkozó weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyéni
vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával
használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre
használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli
őket.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik
össze a Google más adataival. A sütik tárolását a látogató a böngésző szoftvere megfelelő
beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a
weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi
használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek
az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti
böngésző-plugint.
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az egyéni vállalkozó által
adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva
kezelik a partnerek személyes adatait.


VI. Gyermekek adatainak kezelése:


Az érintett a vállalkozó weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlapok használatával
kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a
vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapokat nem használhatja, tekintettel arra, hogy
a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az
egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát
ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

VII. Nagy Sándor egyéni vállalkozó weboldala:

Az egyéni vállalkozó saját weboldalán mutatja be tevékenységét az érdeklődők számára. A
honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a vállalkozó szolgáltatásairól és elérhetőségi
adatokat is tartalmaz.
Az egyéni vállalkozó weboldala: https://moncsimeglepi.hu


VIII. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

1./ Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet
tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá
visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi
kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés. (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást
nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

2./ Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan –
személyi azonosításra alkalmas igazolványban rögzített módon - közölni.

3./ Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4./ 18 év alatti személyek esetében a személyes adatok kezelése - a törvényes képviselő
közreműködéséhez kötött. 14 év alatti gyermek nevében törvényes képviselője jár el. A 14
évnél idősebb, de 18 életévét be nem töltött személyek jognyilatkozatának érvényessége a
törvényes képviselő hozzájárulásához kötött.
A GDPR rendelet értelmében 13 év alatti személyek esetében – a közvetlenül
gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
vonatkozásában – a személyes adatok kezelése nem jogszerű.

IX. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

A weboldal "Vélemények" szekcióban közzétett személyes adatok:
A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre. A weboldalon
feltüntetésre került ügyfelek teljes neve és véleménye az ügyfél hozzájárulása mellett történt.


X. Az adatkezelés biztonsága:
Nagy Sándor egyéni vállalkozó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy
tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Nagy Sándor egyéni vállalkozó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint
azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó és az
általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Nagy Sándor egyéni vállalkozó fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak
biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt
megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a
fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az
informatikai védelmet is.
Az egyéni vállalkozó az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel
ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén
székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok
védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére
történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

XI. Az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és
panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele,
illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az
ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény alapján – kötelező.
Az egyéni vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig
megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

XII. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

1./ Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt
személyes adatai kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá
visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását az II./1 pontban megadott
elérhetőségeken.

2./ Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatja.

3./ A tájékoztatáshoz való jog tartalma:
Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34.
cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

4./ A hozzáféréshez való jog tartalma:
Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá
vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a
kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők
tekintetében:
• A rá vonatkozó személyes adatok
• az adatkezelés célja(i)
• az érintett személyes adatok kategóriái
• azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják
• az adatok tárolásának időtartama
• a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog
• a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga
• a kezelt adatok forrása
• profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai
• a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek
megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát (fénymásolatot). Külön kérelemre van
lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. Az adatigénylés e
teljesítési módjai ingyenesek.
Adatkezelő minden további másolati példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat
kér. Amennyiben a rá vonatkozó adatokat adatközlő CD-n vagy DVD-n kéri, - kivéve, ha az
adatigénylés teljesítése egyéb módon nem lehetséges - Adatkezelő 1500 Ft-os
adminisztrációs díjat számol fel.
Adatközlő az ügyfél javára – egyedi mérlegelés alapján – a 4./ pontban foglaltaktól eltérhet.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

5./ A helyesbítéshez való jog:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

6./ A törléshez való jog:
Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó
adatokat:
• Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás
nélkül) kerültek kezelésre
• az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához
• az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs
más jogalapja az adatkezelésre
• a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatban került sor
• a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.
Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az
alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
• Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további
adatkezelés
• a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges
• közérdekből
• archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból
• jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

7./ Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az
érintett kérelmére:
• Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre
vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének
felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik
• az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az
adatkezelés korlátozását kéri
• az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további
tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez.
Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás
időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
• Az érintett ehhez hozzájárul
• jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges
• más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges
• közérdek érvényesítéséhez szükséges.

8./ A visszavonáshoz való jog:
Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni.
Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat,
amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem
írja elő, vagy érvényesítéséhez, vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás
visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

9./ Az adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt,
számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik
adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
napon belül teljesíti.

10./ Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
rendeletének 21. cikkében írt módon.

11./ Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:
Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált
adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne,
vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható e jogosultság, ha:
• az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából
• az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához
• alkalmazását jogszabály engedélyezi
• szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Nagy Sándor egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti
jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az
azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

XIII. Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező panaszbejelentés tárgyú e-mailt, és
annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat), továbbá
az annak alapján felvett jegyzőkönyvet, illetve válaszlevelet az Adatkezelő 5 évig tárolja,
majd törli. Egyéb esetben Adatkezelő a leveleket a cél megvalósulásáig tárolja.

XIV. Az adatok tárolásának módja, biztosítása


1./ Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a
székhelyén őrzi.
2./ Az 1./ pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek
őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
3./ Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy
az adatok:
• változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
• hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
• az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás)
• illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
4./ Az adatok védelme kiterjed különösen:
• a jogosulatlan hozzáférésre
• megváltoztatásra
• továbbításra
• törlésre
• nyilvánosságra hozatalra
• véletlen sérülésre
• véletlen megsemmisülésre
• illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válásra.

5./ Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori
állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség
vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során
felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok
közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha
jogszabály azt megengedi).

6./ Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
• az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá
• csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult
• az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

7./ Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet
biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések,
rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

8./ Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek
fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk
módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre
vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a
mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek
érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket
rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy
vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

XV. Eljárási szabályok

1./ Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik
be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban
tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

2./ Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti
határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

3./ Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
• az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést
• a kérelem egyértelműen megalapozatlan
• a kérelem túlzó.

4./ A 3./ pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
• a kérelmet megtagadni
• a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

5./ Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus úton (e-mailben) kéri az adatok
átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért
módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).
Adatkezelő minden további másolati példányért oldalanként vagy e-mailenként 500,- Ft-os
adminisztrációs díjat kér. Amennyiben a rá vonatkozó adatokat adatközlő CD-n vagy DVD-n
kéri, - kivéve, ha az adatigénylés teljesítése egyéb módon nem lehetséges - Adatkezelő
1500 Ft-os adminisztrációs díjat számol fel.

6./ Adatkezelő adatközlő javára – egyedi mérlegelés alapján – az 5./ pontban foglaltaktól
eltérhet.

7./ Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon
személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás
lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8./ Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek
felé került továbbításra.

9./ Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
• az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul
magas többletkiadást az Adatkezelőnek
• az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

XVI. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:
- személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy
informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
- illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy
alkalmazáshoz,
- személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy
elvesztése,
- az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus,
vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve) az egyéni vállalkozó haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a vállalkozó
tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a
bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt
információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.
Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a
bejelentések elektronikus úton megtehetők.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a vállalkozó
partnereinek, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az
érintett partnert.

XVII. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:


- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.).
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

XVIII. Jogorvoslat

1./ Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az
adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bírósághoz fordulni.

2./ Az érintett megkeresheti panaszával az adatvédelmi hatóságot is, amelynek
elérhetőségei az alábbiak:
• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
• Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
• Telefon: +36 1 391 1400
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Webhely: www.naih.hu

XIX. Hatósági együttműködés

1./ Nagy Sándor egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

2./ Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az 1./ pont szerinti esetekben, amelyek
feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

XX. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a vállalkozó az adat felvételekor ad
tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Kelt.: Budapest, 2021. június 18.

Kapcsolat

  • 1155 Budapest, Mézeskalács tér 7. IV/2.
  • +36306769229
  • info@moncsimeglepi.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.